818 Consulting

Company statistics

page views:

1853

Applicants:

113

Openings
  • ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ (QA) ԵՎ ԲԻԶՆԵՍ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

  • Սերվիս բաժնի պետ

  • ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

  • Գլխավոր Ինժեներ

  • Ինժեներ նախագծող

  • Ավիատոմսերի վաճառքի մասնագետ

  • Վաճառող-խորհրդատու

  • Վաճառքի մենեջեր

Contacts
Send e-mail show on linkedin show on facebook
I want to work here