Pano LLC

Company statistics

page views:

9386

Applicants:

40

Openings
  • Ռեֆերենտ-օգնական

  • Առաքիչ (գիշերային հերթափոխ)

  • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

  • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

  • Մաքրուհի

  • Գիշերային աշխատակիցներ հացի արտադրամասում

  • Առաքիչ (ցերեկային հերթափոխ)

  • Գիշերային հերթափոխի օպերատոր (հացի արտադրություն)

  • Գիշերային Փաթեթավորող

Contacts
Send e-mail
I want to work here